ALGEMENE VOORWAARDEN

 

  1. DEFINITIES:

‘Your International’ of ‘Bedrijf’ betekent het bedrijf Your International (ingeschreven in Nederland, Kamer van Koophandel nr. 68348711, vestigingsnummer 000036798681.

Klant’ betekent klant van Your International en kan zowel een individu als een bedrijf zijn, de klant is de persoon/het bedrijf aan wie de dienst wordt verleend.

“Vertalen”, “Vertaald” en “Vertaling”, waardoor informatie uit de brontaal in schriftelijke vorm in de beoogde taal wordt weergegeven. Een “vertaler” wordt gedefinieerd als de persoon die vertaalt.

“Teksten”, “Geschreven”

“Brontekst” wordt gedefinieerd als elk document dat moet worden vertaald.

De “Brontaal” is de taal waarin de brontekst is geschreven.

Onder “bronmateriaal” wordt elk document verstaan dat door de klant aan het Bedrijf wordt verstrekt.

De “Doeltaal” wordt gedefinieerd als de taal waarnaar de brontekst moet worden vertaald.

“Doeltekst” of “Voltooid werk” worden gedefinieerd als het resultaat van al dan niet herziene vertalingen.

“Order” wordt gedefinieerd als een bevestigd verzoek aan de klant van het bedrijf om een vertaling uit te voeren overeenkomstig de algemene voorwaarden. Een order wordt slechts als geldig beschouwd wanneer het bedrijf een schriftelijke order per mail van de klant ontvangt.

“Herzien”, “Revisie” of “Herziening” worden gedefinieerd als een controle of een vertaling voldoet aan het overeengekomen doel, het vergelijken van de brontekst en de doelteksten en het nemen van corrigerende maatregelen dienovereenkomstig. Een “reviseur” is iemand die herziet.

 

  1. ALGEMEEN

Alle vertaalaanvragen moeten vergezeld gaan van een order met inbegrip van de door beide partijen, klant en bedrijf, vastgestelde prijs. Deze order moet per gewone post of e-mail naar het bedrijf worden verzonden; wij behouden ons het recht voor om zonder een order geen opdracht te starten.

De overeenkomst met betrekking tot de Opdracht komt tot stand door aanvaarding van deze opdrachtbevestiging door u. De aanvaarding blijkt uit de ondertekening van een opdrachtbevestiging, of schritelijk akkoord op een offerte per mail.

De klant is als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van brochures, literatuur, websiteadressen, woordenlijsten, terminologie, stijlgidsen of ander relevant referentiemateriaal dat betrekking heeft op de uitvoering van een order. Zonder een dergelijke bepaling van de klant is het bedrijf niet aansprakelijk voor fouten, lacunes of subjectieve vertaalvoorkeuren van de klant.

Technische documenten moeten vergezeld gaan van door de klant verstrekte referentiedocumenten en/of tekeningen of schema’s die een beter inzicht geven in deze documenten.

Alle informatie die op de website, sociale media of ander gepubliceerd materiaal van het bedrijf wordt verstrekt, moet worden beschouwd als een algemene beschrijving en is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en heeft daarom geen juridische invloed op de Algemene Voorwaarden of welke order dan ook.

De klant garandeert dat elke brontekst, bronmateriaal of andere communicatie of materiaal dat aan het bedrijf wordt voorgelegd, naar het oordeel van het bedrijf geen obscene, pornografische, godslasterlijke, onwettige of lasterlijke informatie bevat. De klant dient ervoor te zorgen dat de brontekst in bewerkbaar tekstformaat, d.w.z. Word document, of PDF document, aan het bedrijf wordt verstrekt.

Na afronden van een opdracht zijn wij gerechtigd onze betrokkenheid bij de Opdracht te vermelden op LinkedIn, in mailings aan onze relaties en in onze documentatie, onder vermelding van de betrokken namen en logo’s.

 

  1. FINANCIEEL

De kosten van een vertaling worden berekend aan de hand van het aantal woorden in de brontaal, vermenigvuldigd met 11 cent, tenzij vooraf schriftelijk anders is vastgesteld.

Bij annulering van een order door de klant worden alle reeds uitgevoerde werkzaamheden voor 100% in rekening gebracht, terwijl de opgeschorte werkzaamheden voor 50% in rekening worden gebracht.

Tenzij anders aangegeven, moeten alle voltooide werkzaamheden binnen zeven dagen na de datum van verzending aan de opdrachtgever worden betaald.

Een standaard definitieve betaling van 100% is vereist voor elke opdracht. Dit betekent dat de voltooide werkzaamheden pas worden opgeleverd na betaling van de facuur. U kunt uw factuur eenvoudig betalen via een betaallink welke wij meesturen wanneer uw documenten gereed zijn.

Elke laattijdige of niet-betaalde betaling zal aanleiding geven tot onmiddellijke inning van het volledige verschuldigde bedrag van de klant, zonder voorafgaande ingebrekestelling of andere formaliteiten. Bovendien moet de klant de kosten die Your International maakt om de kwestie te regelen, vergoeden.

Bij niet tijdige betaling worden alle lopende werkzaamheden en bestellingen opgeschort.

Alleen schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen worden in aanmerking genomen. In geval van niet-betaling wordt elke weergave van een gedeeltelijke of volledige reproductie van een dergelijke vertaling als onwettig beschouwd. Your International behoudt zich het recht voor om van een klant die onbetaald materiaal gebruikt, de onmiddellijke betaling van de vertaling en, indien van toepassing, een vergoeding voor het auteursrecht te vragen.

Het bedrijf rekent en ontvangt de betaling in een van de volgende valuta’s: £ GBP; € EUR of $ USD. Wisselkoersen en valutaconversies worden vastgesteld door middel van de website XE.COM INC., te vinden op www.xe.com en worden vastgesteld op de specifieke dag van de Order. Een omrekening van een wisselkoers of valuta is niet met terugwerkende kracht onderhandelbaar.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW of gelijkwaardige omzetbelasting in andere rechtsgebieden.

Voor alle bestellingen geldt een minimumtarief van €55 EUR of een equivalent in £GBP of $USD.

Betaling van een factuur wordt geaccepteerd door middel van Paypal of directe overschrijving.

Bij te betalen bedragen boven de € 2.000 wordt een vooruitbetaling verwacht van 25% van het totaal voordat de werkzaamheden zullen starten.

Wanneer een klant na een derde herinnering zijn of haar factuur niet betaalt, is Bedrijf genoodzaakt Klant in gebreke te stellen en een incassobureau in te schakelen. Als er kosten gemaakt moeten worden voor een deurwaarder en/of het incassobureau, zijn deze kosten voor Klant.

 

  1. VERTROUWELIJKHEID

Nog Bedrijf nog Klant mogen geen vertrouwelijke informatie van de andere partij gebruiken en geen van beide partijen zal vertrouwelijke informatie van de andere partij aan een derde partij openbaar maken.

Elke partij kan de vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaren aan haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, adviseurs, agenten of onderaannemers die deze informatie nodig hebben om de verplichtingen van de andere partij uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

Elke partij zorgt ervoor dat haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, adviseurs, agenten of onderaannemers aan wie zij vertrouwelijke informatie bekendmaakt, aan deze voorwaarde voldoen. De partijen zorgen ervoor dat hun werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, adviseurs, agenten of onderaannemers aan wie zij vertrouwelijke informatie openbaren, aan deze voorwaarde voldoen.

 

  1. VERPLICHTINGEN

Het Bedrijf zal ervoor zorgen dat de vertaling en het voltooide werk met redelijke bekwaamheid en zorg worden uitgevoerd. Bedrijf zal elke brontekst vertalen voor klanten die niet als een vertaalbureau, vertaalbedrijf of andere taaldienstverlener worden beschouwd.

Het bedrijf zal, met alle redelijke zorg en vaardigheid, het voltooide werk in het gevraagde bestandsformaat en de juiste stijl aan de klant afleveren, in overeenstemming met de vereisten van de order, voor zover dit redelijkerwijs uitvoerbaar is.

Het bedrijf zal zich inspannen om met alle redelijke zorgvuldigheid en vakkundigheid het voltooide werk binnen de overeengekomen termijn in overeenstemming met de order af te leveren en zal de opdrachtgever tijdig en schriftelijk op de hoogte stellen van de vertraging in de oplevering van voltooide werkzaamheden, onder vermelding van de reden van de vertraging en met opgave van het geschatte tijdstip van levering.

Het bedrijf is jegens de klant niet aansprakelijk voor een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken op grond van een verklaring die namens het bedrijf is afgelegd vóór de aanvaarding van de order en de levering van het voltooide werk, hetzij mondeling hetzij schriftelijk. De klant zal de bestelling niet annuleren op grond van een dergelijke onjuiste voorstelling van zaken.

Het bedrijf staat niet garant voor het volgende:

Het voltooide werk voldoet aan de specifieke eisen van de klant; de werking of functie van het voltooide werk dat aan de klant wordt geleverd, zal ononderbroken of foutloos zijn; de brontekst, het bronmateriaal of enige communicatie tussen het bedrijf en de klant kan niet worden onderschept, zelfs niet als het werk gecodeerd wordt overgedragen.

Levering van de voltooide werkzaamheden aan de klant geschiedt bij gebreke van betaling door middel van elektronische post, of op verzoek op andere wijze, slechts met instemming van het bedrijf. In geval van levering per aangetekende brief zijn de verzendingskosten volledig ten laste van de klant. De klant bevestigt schriftelijk aan het bedrijf dat het voltooide werk is ontvangen en de opdracht volledig door het bedrijf is uitgevoerd.

Alle kosten verbonden aan het drukken en binden van het voltooide werk zijn voor rekening van de klant.

Het bedrijf zal er, met alle redelijke zorg en vaardigheid en voor zover praktisch uitvoerbaar, voor zorgen dat alle gedetailleerde instructies van de klant voor elke opdracht worden opgevolgd. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van gegevens of instructies van de klant in een opdracht, die weggelaten, onwettig, onduidelijk, misleidend, onnauwkeurig, tegenstrijdig of onjuist zijn. het bedrijf zal zich inspannen om in dergelijke gevallen alle praktische en redelijke inspanningen te leveren om de klant om opheldering te vragen.

 

  1. FORCE MAJEURE

Indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de klant failliet is verklaard of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de klant surseance van betaling aanvraagt of deze wordt aangevraagd, indien ten aanzien van de klant de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is of indien het bedrijf van de klant wordt geliquideerd, is het Vertaalbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. Het bedrijf heeft in dat geval het recht om onmiddellijke betaling van alle openstaande bedragen te eisen.

 

7. MARKETING- EN PROMOTIEMATERIAAL

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verlenen alle bedrijven (Opdrachtgevers) waarvoor wij werk uitvoeren, Your International om het logo van de Opdrachtgever en het werk dat wij voor hen uitvoeren te gebruiken in onze communicatie, zoals hieronder beschreven.

Wij zijn gemachtigd om het logo van de Opdrachtgever te gebruiken op onze website, sociale media-accounts, presentaties, portfolio en andere marketingmaterialen, uitsluitend voor het doel van het tonen van ons werk en onze ervaring met de Opdrachtgever.

Het Werk dat wij uitvoeren voor de Opdrachtgever kan worden opgenomen in onze portfolio en gebruikt worden in onze promotiematerialen, zoals advertenties, marketingcampagnes, casestudies, persberichten, nieuwsbrieven, en presentaties, zolang dit gebruikt wordt om de diensten van Your International te illustreren en te promoten.

Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen het gebruik van hun logo of Werk in onze communicatie, kan de Opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar maken aan Your International via het opgegeven contactadres. In dergelijke gevallen zullen wij het logo en/of Werk van de Opdrachtgever onmiddellijk uit onze communicatie verwijderen en geen verdere publicatie hiervan maken.

Your International claimt geen eigendomsrechten op het logo van de Opdrachtgever of het Werk dat wij voor hen uitvoeren. Alle intellectuele eigendomsrechten blijven bij de Opdrachtgever.

Deze clausule is van kracht gedurende de volledige duur van onze samenwerking met de Opdrachtgever en blijft geldig na beëindiging van de samenwerking, tenzij anders overeengekomen.

 

8. GESCHILLENBESLECHTING

Na ontvangst van de werkzaamheden is de klant verplicht de werkzaamheden te controleren. Als de klant duidelijke fouten, gebreken of defecten opmerkt, moet hij of zij Your International daarvan binnen 24 uur na ontvangst van de werkzaamhedeen op de hoogte brengen en onmiddellijk een schriftelijke bevestiging naar Your International sturen.

Binnen zeven dagen na ontvangst van de opgeleverde werkzaamheden of na voltooiing van de opdracht moet Your International via e-mail op de hoogte gebracht worden van eventuele bijkomende klachten, ook over de kwaliteit van het werk, op info@yourinternational.nl.

De artikelen worden geacht in goede staat ontvangen te zijn of het uit te voeren werk wordt geacht correct te zijn voltooid als de bovengenoemde klachten niet binnen de daarin vermelde termijnen bij Your International zijn ingediend.

Klachten worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen zeven dagen na levering van het voltooide werk per e-mail worden ontvangen. Alle klachten moeten vergezeld gaan van de originele documenten, betwiste vertalingen en een verklaring. Na het verstrijken van deze termijn wordt de vertaling als correct beschouwd.

Het bedrijf is niet gehouden tot wijziging van voltooide werkzaamheden, indien de termijn van zeven dagen is verstreken. In dergelijke gevallen zijn aanvullende wijzigingen van voltooide werkzaamheden, waarom de klant schriftelijk heeft verzocht, ten laste van en ter beoordeling van de onderneming.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor vertalingen die volgens de klant niet stilistisch bevredigend zijn. Met name voor reclame- en promotiemateriaal zijn de diensten van Your International beperkt tot eenvoudige vertalingen, tenzij uitdrukkelijk anders verzocht. Your International is niet aansprakelijk voor het opstellen van de vertaalde tekst in bijvoorbeeld een andere reclamestijl dan de brontekst. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de factuur.

Your International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen als gevolg van slecht functionerende faxen, modems, e-mail en/of andere post of andere post(dragers) die niet rechtstreeks door Your International worden beheerd.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of onderschepping van de brontekst, het bronmateriaal of het voltooide werk tijdens de overdracht.

In geval van herziening: de klant zal de onderneming een redelijke en voldoende tijd gunnen om het verslag volledig in te zien en de klant schriftelijk een gedetailleerd antwoord te geven op elke vermeende fout en/of nalatigheid. Indien de klant de respons van het bedrijf aanvaardt, zal de klant het bedrijf redelijke en voldoende tijd gunnen om de overeengekomen fouten en verzuimen te herstellen en het herziene voltooide werk aan de klant te retourneren.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor het wijzigen van het voltooide werk voor vermeende fouten die subjectieve of preferentiële woorden of voorwaarden zijn;

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of onleesbare teksten in de brontekst, het bronmateriaal of enige andere mededeling van de klant.

Indien de klant niet akkoord gaat met een antwoord op vermeende fouten en/of nalatigheden die door het Bedrijf in zijn schriftelijke antwoord worden vermeld, dan zal het Bedrijf naar eigen goeddunken gebruik maken van de Herzieningsdiensten van een onafhankelijke Vertaler die ervaring heeft en/of formele kwalificaties heeft op het gebied van het onderwerp van de betwiste Order en die een native speaker is van de doeltaal, voor het beoordelen van de door het Bedrijf voorgestelde wijzigingen. De neutrale onafhankelijke Vertaler wordt aangesteld als deskundige, uitsluitend in een adviserende hoedanigheid en niet als scheidsrechter. De beslissing van de neutrale onafhankelijke Vertaler is niet definitief en bindend. Als de onafhankelijke Vertaler eventuele vermeende fouten in het Voltooide Werk als valide beschouwt, dan zal het Bedrijf zich inspannen om het Voltooide Werk op een professionele, eerlijke en tijdige manier te corrigeren en zal het Bedrijf doen wat redelijk en praktisch wordt geacht om de kwestie op te lossen. De totale kosten van de neutrale derde-vertaler zijn voor rekening van zowel het Bedrijf als de opdrachtgever. Het Bedrijf en de klant nemen de beslissingen en aanbevelingen van de onafhankelijke Vertaler objectief en professioneel in overweging en wanneer er overeenstemming is bereikt tussen het Bedrijf en de klant, stelt de klant het bedrijf in staat om de nodige wijzigingen aan te brengen in het voltooide werk.

Een geschil of formele indiening van een klacht van de klant over de voltooide werkzaamheden binnen de voorgeschreven termijn ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting voor elke betwiste opdracht, noch ontslaat het hem van de opgelopen vertragingsrente;

 

  1. GELDEND RECHT

De rechtsverhouding tussen de klant en het bedrijf is onderworpen aan het Nederlandse recht.

 

Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.